“Για την αξιολόγηση της βιώσιμης χρήσης φυσικών πόρων και των επιπτώσεων των δομικών κατασκευών στο περιβάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων εφόσον διατίθενται” (Environmental Product Declarations should be used when available). [Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011]. 1. Η Αυξανόμενη Πίεση Είναι γεγονός ότι το «πράσινο» και η «βιωσιμότητα» πουλάνε, διεθνώς, σε όλους τους τομείς. Στον…