Δημοσίευση Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για τα κουφώματα αλουμινίου

Δημοσίευση Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για τα κουφώματα αλουμινίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4607 Β 13.12.2019 η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εβδομήντα (70) Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων επικαιροποιήθηκαν / μορφοποιήθηκαν από τον ΕΛΟΤ, κοινοποιήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την EE.

Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές είναι εναρμονισμένες με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ.

Βασικό χαρακτηριστικό των ΕΤΕΠ είναι ότι παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 305/2011.

Μεταξύ των προδιαγραφών και αυτή για τις πόρτες και τα παράθυρα αλουμινίου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 η οποία θα είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για όλα τα δημόσια έργα και τις σχετικές μελέτες από 13 Μαρτίου 2020.

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου συνέβαλε σημαντικά τόσο στη διαμόρφωση της προδιαγραφής με τη συνεργασία στελεχών των μελών της όσο και στην ολοκλήρωση της μακροχρόνιας διαδικασίας για να τεθεί σε ισχύ.

Η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 περιγράφει συνολικά την ποιότητα των διατομών (α΄ύλη) της επιφανειακή τους προστασίας ( ανοδίωση / βαφή), των εξαρτημάτων, της κατασκευής κουφωμάτων και της τοποθέτησή τους στο κτίριο, παραπέμπει σε ευρωπαϊκά πρότυπα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα εδάφια:

  • Αντικείμενο
  • Τυποποιητικές Παραπομπές Όροι και ορισμοί
  • Ενσωματούμενα υλικά -Κριτήρια αποδοχής
  • Μέθοδος κατασκευής- απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
  • Τρόπος επιμέτρησης
  • Όροι Υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

 

(Visited 231 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: