ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 2.0 (νέα έκδοση)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 2.0 (νέα έκδοση)

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, ή αλλιώς ενεργειακής ένδειας, και η επίλυση των προ-βλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση. Το 2ο βιβλίο με τίτλο “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0” – που αποτελεί συνέχεια της 1ης έκδοσης (2017) – έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη του κοινωνικού αυτού προβλήματος και να προκαλέσει δημόσιο διάλογο σχετικά με την αναγκαιότητα συστηματικής αντιμετώπισής του. Η έκδοση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Iδρύματος Χάινριχ Μπελ, του INZEB και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η έκδοση “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνει τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα, όπως η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενερ-γειακή Φτώχεια, η αναθεώρηση του πακέτου πολιτικών «Καθαρή Ενέργεια για όλους», η εισα-γωγή του νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα κ.ά., καθώς και μέρος των αποτελε-σμάτων της έρευνας γνώμης σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το φαινό-μενο της ενεργειακής φτώχειας.

Τέλος, παρουσιάζει ενδιαφέροντα παραδείγματα και προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών του φαινομένου με τρόπο συνδυαστικό και κοινωνικά καινοτόμο. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνδέσμου: http://inzeb.org/wp-content/uploads/ENERGY-POVERTY-2.0.pdf

(Visited 354 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: