Νέος Οδηγός Πρόσβασης σε Ενεργειακά Δεδομένα για την Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Νέος Οδηγός Πρόσβασης σε Ενεργειακά Δεδομένα για την Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Τα ενεργειακά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό τάσεων και προτεραιοτήτων για τη στόχευση ενεργειακών πολιτικών, καθώς και για τον καθορισμό δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι δράσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να συμπεριληφθούν σε τοπικές και περιφερειακές πολιτικές και σχέδια δράσης αειφόρου ενέργειας, ενώ παράλληλα η πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα επιτρέπει την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DATA4ACTION, συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη», έχει εκπονηθεί Οδηγός Πρόσβασης σε Ενεργειακά Δεδομένα, ο οποίος αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πρόσβαση σε ενεργειακά δεδομένα για την καλύτερη διαμόρφωση περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, σχεδίων και στρατηγικών για την αειφόρο ενέργεια. Ο Οδηγός απευθύνεται σε:

  • Δημόσιες Αρχές που αναζητούν καλύτερη πρόσβαση σε τοπικά, αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα εντός της επικράτειας τους, τα οποία απαιτούνται για τον ενεργειακό σχεδιασμό τους.
  • Διαμεσολαβητές Ενεργειακού Σχεδιασμού, οι οποίοι προτίθενται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών και παρόχων δεδομένων, όπως ένα Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων ή Παρατηρητήριο Ενέργειας.
  • Παρόχους Ενεργειακών Δεδομένων, οι οποίοι προτίθενται να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Ενεργειακών Πολιτικών.

Ο Οδηγός Πρόσβασης σε Ενεργειακά Δεδομένα μπορεί να βοηθήσει:

  • Στον εντοπισμό και την πρόσβαση σε αξιόπιστα και ακριβή ενεργειακά δεδομένα.
  • Στην ανάπτυξη και την εφαρμογή επιτυχημένων μοντέλων συνεργασίας για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων.
  • Στη δημιουργία Κέντρου Ενεργειακών Δεδομένων το οποίο θα παρέχει δεδομένα σε δημόσιες αρχές, απαραίτητα για τον ενεργειακό τους σχεδιασμό.
  • Στην ανάπτυξη πολιτικών που υποστηρίζουν την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό δημοσίων αρχών.
  • Στην εκπόνηση και παρακολούθηση ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ).
  • Στη συνεργασία με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της παρακολούθησης ενός σχεδίου δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η υποστήριξή τους, εξασφαλίζοντας έτσι μετρήσιμα, μακροπρόθεσμα οφέλη για την περιοχή.

Ο Οδηγός Πρόσβασης σε Ενεργειακά Δεδομένα είναι προσβάσιμος στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/01/576-Data-Access-Guidebook_el.pdf

Η ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων είναι ο Έλληνας εταίρος του έργου DATA4ACTION, ενώ συμμετέχουν 12 ακόμα εταίροι, ανά την Ευρώπη.

(Visited 149 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: