Οι νέοι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση

Οι νέοι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Χειμερινό Πακέτο (Winter Package) με θέσεις και προτάσεις που αφορούν στην ενέργεια.

Η μετάβαση προς την Καθαρή Ενέργεια είναι γεγονός όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ηγηθεί της μετάβασης αυτής και να έχει κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στην ενέργεια και το κλίμα.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα και καινοτόμα μέτρα που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση – μεταξύ άλλων μέτρων που αφορούν σε άλλους τομείς ενέργειας – με σκοπό οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμοι για τη μετάβαση αυτή. Τα μέτρα αυτά αναπτύσσονται σε 4 βασικούς άξονες:

  1. Καθορισμός του πλαισίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  2. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.
  3. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων (οικολογικός σχεδιασμός) και ενίσχυση των επιπέδων των καταναλωτών (σημάνσεις ενεργειακής απόδοσης).
  4. Προτάσεις για έξυπνες χρηματοδοτήσεις για τα έξυπνα κτίρια.

Δομικό στοιχείο των νέων και καινοτόμων μέτρων είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του στόχου που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε 30% μέχρι το 2030, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό πως η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα.

Πώς όμως επηρεάζονται οι υφιστάμενες πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια μετά από την ανακοίνωση των νέων μέτρων;

Είναι σαφές πως η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (EED) αλλάζει και αναβαθμίζεται. Κάποια παραδείγματα είναι:

  • Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (EED) θα εναρμονιστεί με το νέο στόχο για την ενέργεια και το κλίμα, αυτόν δηλαδή που έχει οριστεί για το 2030.
  • Παρατείνεται η υποχρέωση των παρόχων και διανομέων ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας 1.5% για κάθε έτος και μετά το 2020 και συγκεκριμένα από το 2021 έως το 2030 με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Η συγκεκριμένη πολιτική δεν είναι απόλυτη ως προς τη διαδικασία καθώς οι χώρες Κράτη Μέλη μπορούν μέσω εναλλακτικών δράσεων να επιτύχουν τον στόχο αυτό.
  • Βελτίωση της διαδικασίας μέτρησης και τιμολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και τη ψύξη.

Επιπλέον προτείνονται και αλλαγές στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).

  • Ενθάρρυνση της χρήσης ICT και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών αυτοματισμών καθώς και δημιουργία υποδομών για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί πως τα κτίρια θα λειτουργούν με αποδοτικό τρόπο.
  • Εξορθολογισμός ή ακόμη και διαγραφή των διατάξεων αυτών που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
  • Υποστήριξη των ενεργειακών αναβαθμίσεων μέσω ενδυνάμωσης της σύνδεσης των δράσεων για την επίτευξη υψηλότερων στόχων, των χρηματοδοτήσεων και των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς την ενίσχυση των διατάξεων αυτών που αφορούν στις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων έχοντας ως όραμα τη μείωση ή ακόμη και εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια στρατηγική έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων για τα «έξυπνα κτίρια» με στόχο να ξεκλειδώσει τα ιδιωτικά διαθέσιμα κεφάλαια για την χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και τη χρήση των ΑΠΕ στα κτίρια σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η ενεργειακή απόδοση σαφώς και μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη σε ότι αφορά τους στόχους για το κλίμα. Μέσω των αλλαγών στις Οδηγίες που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τις βάσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνοντας το στόχο για την εξοικονόμηση σε 30%.

Για να είναι εφικτό όμως αυτό, είναι απαραίτητο όλες οι χώρες Κράτη Μέλη να συμβάλλουν και να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(Visited 61 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: