Η Eye on Earth κερδίζει παγκόσμια αναγνώριση

Η Eye on Earth κερδίζει παγκόσμια αναγνώριση

Η διάσκεψη κορυφής Eye on Earth, έχει βρει εξαιρετική ανταπόκριση στο αίτημά της για νέες προτάσεις έργων. Αυτά τα έργα που αφορούν τη συλλογή, την παροχή και τη χρήση των δεδομένων που σχετίζονται με το περιβάλλον, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος προσεγγίζει την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης.

Η κοινότητα της Eye on Earth, η οποία περιλαμβάνει μέλη από κρατικούς φορείς, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, από ΜΚΟ, από τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών από όλο τον πλανήτη, έχει ετοιμάσει πάνω από 120 προτάσεις έργων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι Ειδικές Πρωτοβουλίες της Eye on Earth (Eye on Earth Special Initiatives-SIS) έχουν φέρει επαναστατικές εξελίξεις στους τομείς της ίσης πρόσβασης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της βιοποικιλότητας, της βιωσιμότητας της κοινότητας, της διαχείρισης καταστροφών και της ασφάλειας των ωκεανών και του νερού.

Ανάμεσα στα 120 έργα που θα παρουσιαστούν στη διάσκεψη, υπάρχουν προτάσεις για:

  • Ένα Παγκόσμιο Αρχείο Δεδομένων Παράκτιου Άνθρακα που θα αυξήσει την ακρίβεια και ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες εκτιμήσεις για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τις εκπομπές από τα παράκτια οικοσυστήματα.
  • Την ενίσχυση της πληροφοριακής υποδομής για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών.
  • Τη δημιουργία ενός προγράμματος Open Data ειδικά για την παράκτια ανθεκτικότητα των νησιωτικών κοινοτήτων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και να μοιραστούν την κατάσταση των βασικών μετρήσεων της αειφορίας για την προστασία των ειδών και των φυσικών οικοτόπων.

Με την αναμονή της έγκρισης των 17 Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) –πρόκειται για το κοινό πλαίσιο που αφορά στην ανάληψη παγκόσμιας δράσης και τη συνεργασία για ανάπτυξη για τα επόμενα 15 χρόνια- το Σεπτέμβριο από τα Ηνωμένα Έθνη, όλα τα έργα επιδιώκουν να έχουν αποτέλεσμα  σε αρκετούς από τους 17 SDGs. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παρακάτω στόχους:

  • Στόχος 11 – “Να γίνουν οι πόλεις -αλλά και οι οικισμοί-ασφαλείς, ανθεκτικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς”
  • Στόχος 13 – “Να ληφθεί επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της”
  • Στόχος 14 – “Να γίνεται αειφόρος χρήση του ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη”
  • Στόχος 15 – “Να προστατευθεί, να αποκατασταθεί και να προαχθεί η αειφόρος χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και η αειφόρος διαχείριση των δασών και να σταματήσει και να αντιστραφεί η υποβάθμιση του εδάφους, για τον τερματισμό της απώλειας της βιοποικιλότητας”
  • Στόχος 17 – “Να ενισχυθούν τα μέσα υλοποίησης και να αναζωογονηθεί η παγκόσμια σύμπραξη για την αειφόρο ανάπτυξη»

Με δήλωση του, ο Achim Steiner, Διευθυντής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, είπε: “Για να διασφαλιστεί το μέλλον της αειφορίας, πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε συνειδητές επιλογές και να λαμβάνουμε αποφάσεις έχοντας σωστή πληροφόρηση, είτε ως επιχειρήσεις, είτε ως κυβερνήσεις ή ως μεμονωμένοι πολίτες. Αλλά οι συνειδητές επιλογές δεν μπορεί να γίνουν χωρίς την υποστήριξη μέσα από ισχυρά, ακριβή και πλήρη στοιχεία. Τα έργα που θα παρουσιαστούν στη Διάσκεψη Eye on Earth, από τη στιγμή που θα χρηματοδοτούνται και θα υλοποιούνται, θα μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες δυνατότητες και υποδομές για τη συλλογή δεδομένων, την αποθήκευση, την ανάλυση και τη διάδοσή τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα βιώσιμο μέλλον είναι μέλλον ευημερίας. Τα έργα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να το συνειδητοποιήσουμε.”

Eye_Of_The-Sahara_720x480

(Visited 51 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: