Σεμινάριο Maintenance Management από το iBcl

Η Innovative Business Consulting & Learning – iBcl διεξάγει το σεμινάριο με θέμα την Οργάνωση Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων, στην Αθήνα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, στο Divani Palace Acropolis και στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, στο Grand Hotel Palace.

Στο σεμινάριο Maintenance Management αναλύονται όλες οι οργανωτικές δομές, τα βασικά δεδομένα, τα απαραίτητα αρχεία, η μεθοδολογία ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει ή να βελτιωθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων.

Το Σύστημα αυτό:

 • Βελτιώνει τη ροή των πληροφοριών που αφορά στις ειδοποιήσεις (γνωστοποιήσεις) των βλαβών, στον προγραμματισμό και απολογισμό των εντολών συντήρησης και εξασφαλίζει με τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές
 • Τηρεί και παρέχει πολύτιμα ιστορικά, οικονομικά και κοστολογικά στοιχεία για τον εξοπλισμό και τις λειτουργικές περιοχές των τεχνικών εγκαταστάσεων
 • Εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των συνεργείων, των τεχνικών και των ανταλλακτικών
 • Παρακολουθεί τις εγγυήσεις και τα συμβόλαια συντήρησης του εξοπλισμού

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των Τεχνικών Διευθύνσεων Βιομηχανιών, Τραπεζών, Νοσοκομείων και λοιπών Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Βασικές έννοιες Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
 • Τύποι συντήρησης (Διορθωτική, Βελτιωτική, Προληπτική)

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 • Εγκαταστάσεις
 • Κέντρα Εργασίας Συντήρησης
 • Εξωτερικοί συνεργάτες
 • Αποθήκες ανταλλακτικών

Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 • Λειτουργικές περιοχές
 • Εξοπλισμοί
 • Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης (maintenance bill of material)
 • Ανταλλακτικά
 • Λίστες εργασιών συντήρησης (task lists)
 • Κωδικοποίηση εξοπλισμών – συνδέσεις με πάγια και υλικά
 • Συστήματα Καταλόγων (catalog systems) Συντήρησης

Δ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Γνωστοποιήσεις βλαβών (notification) και αιτήσεις συντήρησης (Maintenance request)
 • Βήματα Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης
 • Δείκτες Προληπτικής Συντήρησης
 • Μοντέλα Προληπτικής Συντήρησης
 • Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

Ε. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Τύποι Διορθωτικής Συντήρησης
 • Βήματα Προγράμματος Διορθωτικής Συντήρησης
 • Δείκτες Διορθωτικής Συντήρησης
 • Μαθηματικά Μοντέλα

ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE – RCM)

 • Αρχές και Στόχοι
 • Μέρη της φιλοσοφίας RCM
 • Δείκτες Αποτελεσματικότητας
 • Πλεονεκτήματα

Ζ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Ποιότητα Έργου Συντήρησης
 • Διαγράμματα Ελέγχου
 • Δοκιμές μετά τη Συντήρηση (Post Maintenance Testing)
 • Ασφάλεια και Συντήρηση

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Γνωστοποιήσεις βλαβών (notification) και αιτήσεις συντήρησης (Maintenance request)
 • Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης (Maintenance Planning)
 • Εντολές συντήρησης (Maintenance Orders) – Αναλώσεις Υλικών και Επιβεβαιώσεις εργασιών
 • Δελτία εργασίας και Timesheets
 • Κλείσιμο και τακτοποίηση (settlement) εντολών συντήρησης
 • Προγραμματισμός εργασιών Προληπτικής συντήρησης (Preventive maintenance Planning)
 • Περιοδικές επιθεωρήσεις εξοπλισμού
 • Καταχώρηση δεδομένων μετρήσεων (Measurement data)

Θ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 • Ιστορικά στοιχεία βλαβών εξοπλισμού και Λειτουργικών περιοχών
 • Χρόνοι εκτός λειτουργίας
 • Κοστολόγηση εντολών συντήρησης
 • Κόστος προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού
 • Διαχείριση εγγυήσεων (warranty) και Συμβολαίων συντήρησης (Service contracts)

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, Πρώην partner της SAP HELLAS, Γεν. Διευθυντής της AGILE A.E. και συγγραφέας του βιβλίου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ».

Στο σεμινάριο δίνονται:

 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εφαρμογή προγραμματισμού, παρακολούθησης και κοστολόγησης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

To κόστος συμμετοχής είναι  450 Ευρώ, με έκπτωση 25% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 50% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 8145 518 ή στο Email info@ibcl.gr .

logo

(Visited 162 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: