PrioritEE: Το έργο, οι στόχοι και τα βασικά οφέλη

PrioritEE: Το έργο, οι στόχοι και τα βασικά οφέλη

Το έργο PrioritEE με τον πλήρη τίτλο «Θέτοντας προτεραιότητες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε Δημόσια κτίρια: Ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για περιφερειακές και τοπικές αρχές» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg MED 2014-2020» και συγκεκριμένα τον άξονα προτεραιότητας 2 «Προωθώντας στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές».

Το έργο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2019 (30 μήνες).

Στόχος και βασικά οφέλη

Ο γενικός στόχος του PrioritEE είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων χάραξης πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού των περιφερειακών και τοπικών δημοσίων αρχών στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης των δημοσίων κτιρίων σε 5 χώρε της Μεσογείου: Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κροατία.

Το έργο στοχεύει στην επίτευξη δύο βασικών αποτελεσμάτων. Πρώτον, τη δημιουργία της εργαλειοθήκης του PrioritEE που θα χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές διοικήσεις για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας μια προκαθορισμένης σειράς μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ και τη θέσπιση προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις. Δεύτερον, τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών στην περιοχή της Μεσογείου για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης για Δημοτικά κτίρια.

Τα αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα

Οι εταίροι του έργου εργάζονται συστηματικά σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

Για την παραγωγή της εργαλειοθήκης του PrioritEE

Η ανάπτυξη της εργαλειοθήκης του PrioritEE είναι σε εξέλιξη. Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (DST) το οποίο θα επιτρέπει την κατάταξη των παρεμβάσεων εξοικονόμησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πάνω από 200 Δημοτικά κτίρια πιλότους, σύμφωνα με: την επένδυση (συνολικά, ανά χρήση, ανά m2, αποπληρωμή την εξοικονόμηση ενέργειας (συνολική, ανά χρήση, ανά m2). Το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων θεωρεί ότι διαφορετικές τυπολογίες Δημοτικών κτιρίων (σχολεία, αθλητικά κέντρα, πισίνες, γραφεία, κέντρα πολιτισμού, κέντρα κοινωνικών δομών) μπορούν να προσαρμοστούν στη διαθεσιμότητα δεδομένων και τους στόχους σε κάθε κτίριο πιλότο. Αυτήν την περίοδο, η έκδοση “beta” του DST ελέγχεται από τους 5 τοπικούς εταίρους. Δημιουργείται μια δομημένη αναλυτικά βάση δεδομένων με τεχνικά μέτρα ΕΕ/ΑΠΕ που θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για διάφορες τελικές χρήσεις (π.χ φωτισμό, θέρμανση και ψύξη χώρων), για ανακαίνιση κτιρίων (π.χ μόνωση, αντικατάσταση παραθύρων) και για ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας π.χ Φ/Β και μικρές ανεμογεννήτριες. Η βάση δεδομένων αυτή θα παράσχει βασική πληροφορία στο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων.

Παράλληλα, προετοιμάζονται συνολικά οκτώ σύντομες αναφορές που θα εστιάζουν στη συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων, στη σύνταξη σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια, στην καινοτόμο χρηματοδότηση, στις τεχνολογίες για τις στέγες, το κέλυφος του κτιρίου σε θέματα αλλαγής συμπεριφοράς, κεντρικής διαχείρισης ενέργειας και τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών. Μόλις αυτές ολοκληρωθούν θα μεταφραστούν σε 5 γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Από την άλλη πλευρά, ολοκληρώνεται η έρευνα και η καταγραφή της παρούσας κατάστασης των πιλοτικών Δημοτικών Κτιρίων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειάς τους και τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων ΕΕ και ΑΠΕ. Για καθένα από τα πέντε κτίρια πιλότους καταγράφηκαν αναλυτικά οι πολιτικές και τα σχέδια της ΕΕ, επιτυχημένα παραδείγματα, οι αδυναμίες και τα εμπόδια, οι ανάγκες σε δεδομένα και η διάθεση για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στα επόμενα βήματα, η εφαρμογή της εργαλειοθήκης στις 5 πιλοτικές περιοχές και η κριτική σύγκριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, θα οδηγήσουν στο δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα του έργου: Τις κοινές στρατηγικές στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο πρώτος κύκλος των τοπικών εργαστηρίων ολοκληρώθηκε, ο 2ος είναι σε εξέλιξη

Η διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων αντιπροσωπεύει μια καινοτόμο προσέγγιση για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών σε ένα έργο. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε στο πλαίσιο PrioritEE, προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάσταση των κτιρίων – στόχων του έργου, εντοπίζοντας τις ανάγκες με τους βασικούς εμπλεκόμενους στη διαχείρισή τους στον πρώτο κύκλο, ενώ στο δεύτερο ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στην εφαρμογή ορθών πρακτικών και να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την προώθηση αλλαγών συμπεριφοράς στον τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site: https://prioritee.interreg-med.eu/ 

 

(Visited 93 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: