Σημαντικό βήμα της Πολιτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων

Σημαντικό βήμα της Πολιτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων

Ένας από τους κορυφαίους στόχους του ΕΛΙΠΥΚΑ αρχίζει να πραγματοποιείται

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Πολιτεία το πρώτο βήμα για τη θέσπιση Μηχανισμού Ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Πυροπροστασίας. Ο Μηχανισμός Ελέγχου είναι ένας από τους κορυφαίους στόχους του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) και γι’ αυτό το λόγο ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί την απόφαση αυτή και ευχαριστούν όλους τους εμπλεκόμενους στην πορεία των εργασιών και στην θετική έκβασή τους.

Στις 11 Ιουνίου 2020 εκδόθηκε η  υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», ΦΕΚ Β 2233 11/6/2020, και προβλέπει διοικητικά πρόστιμα, καθορίζει το ύψος τους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών. Τα πρόστιμα αφορούν μη τήρηση για προληπτικά και κατασταλτικά μέσα, μέτρα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, στοιχεία δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας, μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών, μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις και κλιμακώνονται ανάλογα με κριτήρια όπως η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας / επιχείρησης, το μέγεθός της, το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός χρηστών της δραστηριότητας, ο βαθμός υπαιτιότητας των ιδιοκτητών και το αν υπήρξε υποτροπή σε διαστήματος ενός έτους από την βεβαίωση προηγούμενης παράβασης. Υπεύθυνα είναι τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο μηχανισμός αυτός είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη συμπλήρωση του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αλλά και γενικότερα τη νομοθεσία της Πυροπροστασίας και πρέπει να το σημειώσουμε ανάλογα. Είναι προφανές, ότι αυτή την Πυροσβεστική Διάταξη θα πρέπει να ακολουθήσει επόμενη απόφαση που να καθορίζει τη διαδικασία που θα τηρείται για τους ελέγχους (συχνότητα ελέγχων ανά μέγεθος, αριθμό χρηστών, κλπ., δραστηριότητας), ώστε να εδραιωθεί η λειτουργία του συστήματος του μηχανισμού ελέγχου, καθώς και να ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων. Το ΕΛΙΠΥΚΑ αναμένει και το δεύτερο βήμα, τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου για την παθητική πυροπροστασία, που δεν καλύπτεται από αυτή την Πυροσβεστική Διάταξη, παρά μόνο σε ότι έχει σχέση με την ενεργητική πυροπροστασία.

Σχετικά με το ΕΛΙΠΥΚΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους. Στο ΕΛΙΠΥΚΑ συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών, συστημάτων δόμησης, διατάξεων πυροπροστασίας, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικοί, καθηγητές από εργαστήρια ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, και αξιωματικοί με επιστημονική επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(Visited 92 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: