Αύξηση καθαρών κερδών για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Αύξηση καθαρών κερδών για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Αύξηση των  καθαρών κερδών του παρουσίασε ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όπως φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2017.

Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2017 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 139,6 εκατ. ευρώ, έναντι 93,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016, αυξημένες κατά 48,8%.

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 78,8 εκατ. ευρώ έναντι 66,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 18,5%.

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 68,1 εκατ. ευρώ, έναντι 48 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016, αυξημένη κατά 41,9%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 43,5 εκατ. ευρώ έναντι 28,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,2%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016, αυξημένα κατά 75,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94,3%. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο α’ εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στα 599 εκατ. ευρώ έναντι 593 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2017, παρόλες τις αυξημένες  επενδύσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, οι οποίες ανήλθαν σε 63,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 από τα οποία τα 41,7 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2017.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου πλέον ανέρχεται σε 786 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 516 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 194 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 980 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.  Στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της, με απώτερο στόχο τα 2000 MW εγκατεστημένης ισχύος.

(Visited 49 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: