Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) και η εφαρμογή του στην αγορά

Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) και η εφαρμογή του στην αγορά

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.) συνέταξε άρθρο με θέμα «Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) και η εφαρμογή του στην αγορά».

Για τον μηχανικό:

Α. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 364/2016/ΕΕΠίνακας 1 ισχύει:

Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά των δομικών προϊόντων

A2 ΕΝ 13823 (SBI) FIGRA (= FIGRA0,2 MJ) ≤ 120 W/s και LFS < άκρο του δείγματος·

και THR600s ≤ 7,5 MJ

Β ΕΝ 13823 (SBI) FIGRA (= FIGRA0,2 MJ) ≤ 120 W/s και LFS < άκρο του δείγματος·

και THR600s ≤ 7,5 MJ

Β. Σύμφωνα με το πρότυπο ταξινόμησης ΕΝ 13501-1 παρ. 11.7.1:

Class A2, «When tested in accordance with EN 13823 every class A2 product shall satisfy the same criteria as class B»,

Συμπέρασμα: Με βάση τα ανωτέρω τα δομικά προϊόντα των κατηγοριών Α2 και Β θεωρούνται ισότιμα ως προς την αντίδραση στη φωτιά.

Γ. Σύμφωνα με τον κανονισμό 305/11/ΕΕ, τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης επιβάλλεται να διαθέτουν ΕΤΑ και σήμανση CE με Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Φορέα. Στην ΕΤΑ αναφέρονται τα επιμέρους υλικά που συμμετέχουν στο Σύστημα και απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται άλλα υλικά. Η μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει νομικές και αστικές κυρώσεις.

Δ. Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης υπάγονται στο Σύστημα 1 και υποχρεωτικά αναφέρουν την κλάση αντίδρασης στη φωτιά του Συστήματος και ΟΧΙ του θερμομονωτικού προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι ή κλάση του Συστήματος μπορεί να είναι μικρότερη του θερμομονωτικού προϊόντος. Η κλάση αναφέρεται στην ΕΤΑ και στο Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου φορέα.

Ε. Η αναφορά του Κανονισμού στην παρ. 6.9 για τα δώματα είναι άκυρη, επειδή ο πίνακας 15 περιλαμβάνει την κατάταξη με βάση το πρότυπο ΕΝ 13501-1 αντί του προτύπου ΕΝ 13501-5 που αφορά στέγες και δώματα. Συνεπώς εναντιώνεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα και στον Κανονισμό 364/2016/ΕΕ.

Για τον επιβλέποντα και τον εφαρμοστή

Α. Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραγράφων Γ & Δ.

Β. Για να εξασφαλίζουν τα Συστήματα την κλάση Α2 πρέπει να χρησιμοποιούνται ανόργανα κονιάματα, η εφαρμογή των οποίων σε ινώδη θερμομονωτικά, είναι εξαιρετικά δύσκολη, απαιτείται πολύ μεγάλη εμπειρία και εγκυμονείται πάντα ο κίνδυνος ρηγμάτωσης της εξωτερικής επιφάνειας. Στην πράξη λοιπόν τα Συστήματα που εφαρμόζονται με την χρήση ινωδών υλικών ανήκουν στην κλάση Β ή κατώτερη, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι νομικά υπεύθυνοι του έργου.

Γ. Τα δώματα δεν καλύπτονται από τον κανονισμό σύμφωνα με την παρ. (Ε) ανωτέρω και επιπλέον αν εφαρμοστεί:

– ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ –

 Επί του Κανονισμού εκκρεμεί εξέταση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ.

Τι ισχύει βάση του νέου Κανονισμού όπως εκ των υστέρων τροποποιήθηκε:

Απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο
ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΩΝ   < 3 μ. 3 – 5 μ. 5 – 10 μ. > 10 μ.
Μονοκατοικίες Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης B-s1, d1 B-s1, d2 C-s2, d2 D-s2, d2
Πολυκατοικίες
Κτίρια γραφείων
Κτίρια καταστημάτων
Ξενοδοχεία
Βιομηχανικά κτίρια
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ
Κτίρια υποκατηγορίας Ε1 και Ε3 της χρήσης υγείας & κοινωνικής πρόνοιας Α2-s1, d0 Α2-s1, d1 B-s2, d2 C-s2, d2
Κτίρια με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 1000 ατόμων
Κτίρια που στεγάζουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Πεδίο εφαρμογής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κανονισμός

Πυροπροστασίας

Κτιρίων

Νέα κτίρια Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που ανεγείρονται με άδεια δόμησης, της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την ισχύ του παρόντος κανονισμού
Ανεξάρτητες λειτουργικά προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια Αντιμετωπίζονται ως νέα κτίρια λόγω αυτοτέλειας
Υφιστάμενα κτίρια μετά 17.2.1989 Αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης σε κτίρια μελετημένα με το π.δ. 71/1988
Υφιστάμενα ξενοδοχεία πριν 17.3.1988
Υφιστάμενα κτίρια προ 17.2.1989 (πλην ξενοδοχείων) Εξ’ ολοκλήρου

αλλαγή χρήσης

Προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια με δόμηση > 50 % και επιφάνεια >300 τ.μ.
Πυροσβεστικές

Διατάξεις – Υπόδειξη

μέτρων

Υφιστάμενα κτίρια προ 17.2.1989 (πλην ξενοδοχείων) Αναλόγως της χρήσης τους
Μνημεία, διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακά κτίρια Αναλόγως της χρήσης τους και με δυνατότητα αποκλίσεων
(Visited 215 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: