Ενεργειακή μετάβαση του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ – Εξαπολύοντας την 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Ευρώπη

Ενεργειακή μετάβαση του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ – Εξαπολύοντας την 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Ευρώπη

Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να στηρίξει την επανεξέταση/ αναθεώρηση των οργάνων πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος της είναι να συμβάλει στο να καταστεί το 2016 η χρονιά που τα όργανα της ΕΕ θα πετύχουν τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και τις αντίστοιχες κπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η έκθεση υπολογίζει την αγορά ενεργειακής ανακαίνισης στην ΕΕ το 2015 στα 109 δισ ευρώ και σε 882.900 θέσεις εργασίας. Αυτό δείχνει ότι το μέγεθος της αγοράς για την ενεργειακή ανακαίνιση στην ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου το ήμισυ της τρέχουσας αγοράς, εάν ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 40% υιοθετηθεί για το 2030. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας.

Η αύξηση του μεγέθους της αναδυόμενης αγοράς ενεργειακής ανακαίνισης της ΕΕ, απαιτεί τον σχεδιασμό ενός γενικού, ολοκληρωμένου και βελτιωμένου πλαισίου για τα κτίρια με βάση την αρχή «η αποδοτικότητα πρώτη». Ένα τέτοιο γενικό πλαίσιο, όπως απαιτείται από το πακέτο βελτίωσης της νομοθεσίας, θα οδηγούσε στον εξορθολογισμό της υποβολής εκθέσεων και θα διασφάλιζε τη συνοχή μεταξύ των διατάξεων επενδύσεων, κλίματος και ενέργειας, που σήμερα περιέχονται σε τουλάχιστον 14 όργανα πολιτικής της ΕΕ. Θα απλοποιούσε επίσης την εφαρμογή για τα κράτη μέλη, θα βοηθούσε να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση και θα διευκόλυνε τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Το πρώτο βήμα προς αυτή την μετατροπή, είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και τα κενά που εντοπίζονται στα 14 υφιστάμενα μέσα της ΕΕ με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια και τις συνακόλουθες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η έκθεση παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε ένα από τα κενά που έχουν εντοπιστεί.

Το προτεινόμενο πλαίσιο για την επένδυση, το κλίμα και την ενέργεια για τα κτίρια με βάση την αρχή «η αποδοτικότητα πρώτη», θα απαιτούσε μια νέα δομή διακυβέρνησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ενός Συντονιστή Ενέργειακής Ανακαίνισης με βάση την παραπάνω αρχή και μιας Αρχής Διευκόλυνσης του καταμερισμού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δώσει στη βιομηχανία την αυτοπεποίθηση να επενδύσει στην εκβιομηχάνιση της ενεργειακής ανακαίνισης που θα εξαπολύσει την 4η βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη. Η έκθεση προτείνει τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού ενός τέτοιου πλαισίου.

 

Πηγή http://www.buildup.eu/node/49617

(Visited 126 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: