Ποιότητα εσωτερικού αέρα, θερμική άνεση και φυσικός φωτισμός

Μια ανάλυση των οικοδομικών κανονισμών για τις κατοικίες σε 8 κράτη μέλη. Η έκθεση του Ευρωπαϊκoύ Ινστιτούτου Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE), εξετάζει τις απαιτήσεις για κατοικίες σε οκτώ επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την ποιότητα εσωτερικού αέρα, τη θερμική άνεση και το φυσικό φωτισμό, θέματα ολοένα και πιο σημαντικά για τα ευρωπαϊκά κτίρια και τους ενοίκους τους.

Στόχος της έκθεσης είναι να παράσχει μία επισκόπηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου για τα παραπάνω θέματα, ενώ ταυτόχρονα τονίζεται η σημασία της ύπαρξης κατάλληλων προδιαγραφών για τις συνθήκες θερμικής άνεσης, αερισμού και φυσικού φωτισμού. Η έκθεση παρουσιάζει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών που αφορούν στις εσωτερικές κλιματικές συνθήκες.

Η επισκόπηση επικεντρώνεται στους οικοδομικούς κανονισμούς για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια κατοικίας σε επιλεγμένα κράτη μέλη, τα οποία είναι το Βέλγιο (η περιφέρεια των Βρυξελλών), η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία).

Πραγματοποιείται μια κριτική και συγκριτική αξιολόγηση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές που εντοπίζονται.

Μεταξύ 30% – 50% των θανάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να αποδοθεί σε υπερβολικά χαμηλές εσωτερικές θερμοκρασίες, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία της εσωτερικής θερμικής άνεσης και τη σύνδεσή της με το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Η θερμική άνεση, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και το φως της ημέρας αποτελούν βασικούς παράγοντες εξασφάλισης καλών συνθηκών για τους ενοίκους ενός κτιρίου. Παρόλα αυτά, στις οκτώ χώρες που μελετήθηκαν, οι απαιτήσεις για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και τη θερμική άνεση δεν είναι πλήρεις, ούτε επαρκώς σαφείς. Το BPIE αναδεικνύει νομοθετικά κενά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα ζουν σε υψηλής απόδοσης, υγιεινά, άνετα και καλά φωτισμένα κτίρια. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν 60% έως και 90% της ζωής τους μέσα στα κτίρια, το συγκεκριμένο θέμα επιβάλλεται να τεθεί ως κύρια νομοθετική προτεραιότητα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που οι συνθήκες εσωτερικού κλίματος αναφέρονται στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD), η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, της θερμικής άνεσης και του φυσικού φωτισμού πρέπει να ενισχυθεί σε μία μελλοντική αναδιατύπωση. Οι πτυχές αυτές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη διαδικασία της ενεργειακής πιστοποίησης σαν πληροφορίες για τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης στο κτίριο. Τα συνδυαστικά οφέλη θερμικής άνεσης και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν τα μέτρα ενεργειακής ανακαίνισης (π.χ. μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας). Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στις εθνικές στρατηγικές ανακαίνισης που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των άρθρων 4 και 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED).

(Visited 76 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: