Εκκίνηση της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Ήπειρο

Εκκίνηση της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Ήπειρο

Ολοκληρώθηκαν στις 21/7/2017 οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης σύμπραξης της Μονάδας για την επεξεργασία απορριμμάτων Ηπείρου μετά την πρόσφατη απόφαση του ελεγκτικού συνέδριου.

Η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Ελληνικού Δημόσιου (Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) και της αναδόχου εταιρείας ΤΕΡΝΑ, προβλέπει την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας του έργου σε 18 μήνες, καθώς και την 25ετή λειτουργία και συντήρησή του.

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι – Μελετητές www.epta.gr, σε σύμπραξη μελετητών, είναι ο σύμβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου τόσο κατά την οριστικοποίηση των συμβατικών έγγραφων όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

Το έργο είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 72.000 τόνους σύμμεικτων πλέον 8.000 προδιαλεγμένων οργανικών ετησίως και μέγιστης δυναμικότητας λειτουργίας 105.000 τόνους ετησίως. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με παραγωγή ενέργειας. Η συνολική επένδυση είναι 45,6 εκ ευρώ με ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 20 εκ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020), ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από τον ανάδοχο και την τράπεζα του.

Το έργο θα:

  • Δημιουργήσει πάνω από 250 άμεσες θέσεις απασχόλησης κατά την κατασκευή και λειτουργία του.
  • Ανακτά από τα απορρίμματα χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και εδαφοβελτιωτικό κόμποστ για γεωργικές και άλλες εδαφικές χρήσεις αλλά και ενέργεια.
  • Εξασφαλίσει την περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λειτουργία των υφιστάμενου ΧΥΤΑ που θα μετατραπεί σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων επεξεργασίας με σημαντικά μικρότερο όγκο.
  • Δώσει την δυνατότητα συμμόρφωσης με όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία μελλοντική επιβάρυνση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρόστιμα-τέλη για μη ορθολογική διαχείριση.
(Visited 65 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: