REQUEST2ACTION: Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

REQUEST2ACTION: Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

Η πολιτεία, οι οργανισμοί, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν όλοι ένα διαφορετικό και σημαντικό ρόλο να παίξουν στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών στην Ευρώπη. Κάθε ένας από αυτούς τους τομείς μπορεί να ωφεληθεί από τη χρήση αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την προετοιμασία των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελούν μια πλούσια πηγή δεδομένων και το και το Ευρωπαϊκό Έργο Request2Action στοχεύει κυρίως στο να κάνει αυτά τα δεδομένα ευρέως και εκμεταλλεύσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

H ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων ενημερώνει τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες για τη συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου τους και παρουσιάζει πόσο αποδοτικό είναι από ενεργειακής άποψης το κτίριο αυτό, σε σύγκριση με άλλο παρόμοιο (κτίριο αναφοράς). Στη συνέχεια τους δίνει συστάσεις και συμβουλές για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το κτιριακό απόθεμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το 2001, απαριθμεί 4.000.0000 κτίρια, το 78% των οποίων είναι κατοικίες. Στα κτίρια αυτά εκδόθηκαν μόλις 509.022 ΠΕΑ στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2014, το 85% εκ των οποίων είναι κατοικίες και συγκεκριμένα μονοκατοικίες και διαμερίσματα.

Ευρωπαϊκό έργο REQUEST2ACTION

Το σημείο εκκίνησης για το Request2Action είναι η τεράστια δυναμική της ανακαίνισης στο υφιστάμενο απόθεμα κατοικιών στην Ευρώπη με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχονται από την έκδοση των ΠΕΑ, από τους εθνικούς οργανισμούς ενέργειας, είναι ζωτικής σημασίας για όλους όσους έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα – ιδιοκτήτες ακινήτων, κατασκευαστές, προμηθευτές και εγκαταστάτες, τεχνικοί εμπειρογνώμονες, υπεύθυνη στην χάραξη πολιτικής, ερευνητές κλπ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε το Request2Action ως ένα πρόγραμμα για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών. Το κοινοτικό έργο Request2Action, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», έχει διάρκεια τρία έτη και συμμετέχουν σε αυτό, οργανισμοί από εννέα συνολικά χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Σκωτία, Ελλάδα, Πολωνία, Ολλανδία, Σλοβακία και Βέλγιο). Από την Ελλάδα, στο έργο συμμετέχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το έργο εστιάζει στο να κάνει καλύτερη χρήση των δεδομένων των ΠΕΑ για τους διάφορους φορείς της αγοράς και να φέρει σε επαφή τη ζήτηση (ιδιοκτήτες κατοικιών) με την προσφορά (πάροχοι υπηρεσιών ανακαίνισης, χρηματοδότες κλπ).

Στόχοι του REQUEST2ACTION

Πιο συγκεκριμένα, το Request2Action έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά στην ενθάρρυνση της χρήσης των συστάσεων ΠΕΑ, μέσα από την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και οδηγιών και την εκτέλεση πιλοτικών σχεδίων. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και της αγοράς, ως προς την κατανόηση των δυνατοτήτων που έχει μία ανακαίνιση, το κόστος της και τέλος την απόσβεση που θα έχει αυτή. Απώτερος στόχος όμως του έργου είναι η στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, για το σχεδιασμό στρατηγικών προώθησης στην ανακαίνιση των κατοικιών, εντοπίζοντας τους πελάτες και χτίζοντας εταιρικές σχέσεις για την εφαρμογή μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2.

Είναι επομένως φανερό ότι το Request2Action απευθύνεται στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές των κατοικιών, στους παράγοντες της αγοράς, όπως είναι οι επενδυτές, οι προμηθευτές, οι κατασκευαστές, οι εγκαταστάτες και οι πάροχοι υπηρεσιών, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους και τέλος στους Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Δράσεις του REQUEST2ACTION στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του έργου, το ΚΑΠΕ ασχολείται με την ανάπτυξη δύο κύριων δράσεων. Πρόκειται για το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και για το Εργαλείο Ενεργειακού Ελέγχου Κατοικιών “Home Energy Check”.

Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Το ελληνικό HUB ή αλλιώς «κόμβος» επικοινωνίας, είναι μία κεντρική πηγή πληροφοριών που παρέχει στατιστικά στοιχεία για την ανακαίνιση κατοικιών που απορρέουν από τα ΠΕΑ και καθοδήγηση σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας της εγκατάστασης προϊόντων και διαδικασιών ανακαίνισης. Ο σχεδιασμός του ξεκίνηση τον Οκτώβριο του 2014, με στόχο την έναρξη και λειτουργία του από τον Σεπτέμβρη του 2015. Το HUB έχοντας σαν γνώμονα να φέρει σε επαφή και συνεργασία τα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, είναι μία πλατφόρμα συνάντησης για τους ιδιοκτήτες /ενοικιαστές κάθε κατοικίας με την εφοδιαστική αλυσίδα, τους εγκαταστάτες και τους παρόχους υπηρεσιών στην ανακαίνιση. Ταυτόχρονα είναι ένας ενεργός μηχανισμός για την παρακολούθηση των τάσεων και της πραγματικής εφαρμογής των συστάσεων ΠΕΑ σε έργα ανακαίνισης κατοικιών, σε συνεργασία πάντοτε με την αγορά. Πρόκειται για έναν δυναμικό, διαδικτυακό κόμβο, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται οι τάσεις της αγοράς, τα υφιστάμενα εμπόδια,οι βέλτιστες πρακτικές κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, αλλά και οι στοχευμένες πληροφορίες για τη σωστή εφαρμογή των συστάσεων ΠΕΑ στα νοικοκυριά. Σημαντικό πεδίο στο σχεδιασμό του HUB είναι η δημιουργία ενός Blog για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,μια δεξαμενή γνώσεων και εμπειριών για:

(α) τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων ΠΕΑ και της διαθεσιμότητάς τους,

(β) τον εντοπισμό των προβλημάτων που εμποδίζουν τους πολίτες να εισπράξουν τα οφέλη από την ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών τους.

(γ) την υποστήριξη στη λήψη μέτρων και πολιτικών στρατηγικής για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Το ελληνικό HUB δημιουργείται για να βοηθήσει την «Κοινότητα των συμβαλλόμενων μελών στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», ώστε καθένας τους να βελτιώσει τις μεθόδους και τις στρατηγικές εξοικονόμησης στον τομέα όπου δραστηριοποιείται.

Η διάδοση του ελληνικού HUB πραγματοποιείται τόσο μέσα από συνέδρια και ημερίδες -η 1η Ημερίδα του έργου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015- όσο και από την άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και τα social media (Linkedin, facebook κλπ)

Εργαλείο Ενεργειακού Ελέγχου Κατοικίας «HOME ENERGY CHECK» (HEC)

Το ενεργειακού ελέγχου κατοικίας εργαλείο “HOME ENERGY CHECK” (HEC), υπολογίζει τις ενεργειακές ανάγκες ενός νοικοκυριού και δύναται να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες ανάγκες που προκύπτουν από τις συστάσεις των ΠΕΑ. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύει την εφαρμογή των συστάσεων ΠΕΑ και της εξοικονομούμενης ενέργειας.

Δίνοντας τα αρχικά πρώτα αποτελέσματα (σε kWh/m2 year) για την συνολική ενεργειακή κατανάλωση, καθώς και την επιμέρους για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση της κατοικίας και την ενεργειακή της κατάταξη (A, B, Γ, …., H). Στη συνέχεια, ο χρήστης δύναται να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του νοικοκυριού του, μέσα από συγκεκριμένα βήματα που αφορούν στην επιλογή:

(α) θερμομόνωσης, (β) υαλοπινάκων, (γ) κουφωμάτων, (δ) συστημάτων θέρμανσης και ψύξης κ.α. Έτσι, προκύπτυον τα νέα αποτελέσματα βελτίωσης, με τη νέα ενεργειακή κατατάξη της κατοικίας καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε.

Οφέλη από το REQUEST2ACTION

Τα οφέλη από το έργο ανά ομάδα ενδιαφέροντος είναι πολλαπλά. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών παρέχει χρήσιμες και εξατομικευμένες πληροφορίες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων.

Για τους παράγοντες της αγοράς, το έργο δίνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανάδειξη των καλύτερων ευκαιριών ανακαίνισης ενώ παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας με τους ιδιοκτήτες που αναζητούν προμηθευτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες και παρόχους υπηρεσιών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι επωφελούνται από τη χρήση αξιόπιστων και λεπτομερών πληροφοριών του έργου ώστε να συμβάλλουν στην υποστήριξη της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων. Παράλληλα, η κατανόηση των δυνατοτήτων της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών σε επίπεδο κοινότητας, εξυπηρετεί την αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων.

Κλείνοντας, οι Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Request2Action, μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες ανακαίνισης έτσι ώστε να προωθούνται οι στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις. Κατ’επέκταση, στηρίζεται η οικοδόμηση γεφυρών και η σύνδεση της πολιτείας με την εφοδιαστική αλυσίδα.

[the_magazine2 id=”1665″]

(Visited 100 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: